Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin i warunki korzystania z portalu www.rtf.pl

I. Definicje:

1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług rtf.pl.
2. Grupa April – działalność gospodarcza Grupa April Daria Zabiegaj, z siedzibą w Krakowie, os.Spółdzielcze 2/17, 31-943 Kraków, NIP 6751344571, Regon 360529474.
3. RTF - oznacza stronę internetową http://rtf.pl.
4. Portal - oznacza stronę internetową http://rtf.pl.
5. Serwis - oznacza stronę internetową http://rtf.pl.
6. Użytkownik - oznacza każdą osobę odwiedzającą portal, niezależnie od tego, czy dokonała rejestracji w serwisie czy nie. Każda osoba korzystająca z portalu w jakiejkolwiek formie jest uważana za jego użytkownika.
7. Usługi – oznaczają wszelkie usługi oferowane użytkownikom przez portal. Do usług wlicza się usługi informacyjne, polegające na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, filmów wideo, zdjęć i innych materiałów o charakterze informacyjnym. Do usług zalicza się również usługi społecznościowe umożliwiające użytkownikowi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, a także usługi reklamowe polegające na emisji reklam produktów i usług.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez Serwis rtf.pl świadczonych przez Grupę April na rzecz Użytkowników.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu rtf.pl jest Grupa April.
3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług rtf.pl oraz wygląd i treść Serwisu rtf.pl, stanowią własność Grupy April i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Grupę April na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Grupa April co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu rtf.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których majątkowe prawa autorskie takie przysługują Grupie April.
4. Grupa April informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi rtf.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Grupą April a Użytkownikiem. Grupa April zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie rtf.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie rtf.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
5. Grupa April zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu rtf.pl może być utrudniony lub niemożliwy, Grupa April zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
6. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie rtf.pl treści w postaci: informacji, komentarzy, recenzji lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Ogólne warunki korzystania z usług rtf.pl określają postanowienia pkt III Regulaminu.
8. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

III. Warunki korzystania z serwisu

1. Każdy użytkownik serwisu przed rozpoczęciem korzystania z usług rtf.pl zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z serwisu w momencie, gdy nastąpi jedno z poniższych: Otwarcie strony rtf.pl w przeglądarce internetowej przez użytkownika; Lektura tekstu lub tekstów pochodzących z rtf.pl zamieszczonych na rtf.pl lub w serwisach partnerskich takich jak YouTube, Facebook, Twitter, innych stronach WWW oraz źródłach offline; Uruchomienie filmu lub filmów wideo pochodzących z rtf.pl zamieszczonych na rtf.pl lub w serwisach partnerskich takich jak YouTube, Facebook, Twitter, innych stronach WWW oraz źródłach offline.
3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a.) ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,
b.) która zaakceptowała Regulamin.
c.) przed przystąpieniem do korzystania z usług rtf.pl stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych lub treningowych przygotowanych dla nich w ramach usługi rtf.pl.
d.) przed przystąpieniem do korzystania z usług rtf.pl stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ukończyli lat 15 (piętnaście).
4. Wszystkie informacje zawarte w serwisie, w tym prezentacje wideo, teksty, opisy ćwiczeń, poradniki i inne podobne materiały nie są profesjonalnym materiałem instruktażowym i nie mogą być wykorzystane jako źródło informacji o sposobie wykonywania ćwiczeń przez użytkownika. W szczególności materiały zawarte w serwisie nie są i nie mogą być uznane za instrukcje wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych.
5. Wszystkie prezentowane w serwisie materiały, teksty, zdjęcia, filmy wideo, opisy tras, prezentacje i inne materiały mają jedynie charakter hobbystyczny a ich zamieszczenie w serwisie nie jest równoznaczne z zachęcaniem użytkownika do wykorzystania zawartych w nich informacji w jakikolwiek sposób.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej użytkownik zobowiązuje się do konsultacji z lekarzem i do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia wysiłku fizycznego lub uprawiania sportu.

2. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, że został poinformowany, iż prezentowane w serwisie opisy ćwiczeń, teksty, prezentacje wideo i inne materiały mają jedynie charakter hobbystyczny i nie mogą być wykorzystane jako rzetelne i profesjonalne instrukcje prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

3. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, że został poinformowany, iż rtf.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie ewentualnych szkód na zdrowiu i mieniu zaistniałych w rezultacie wykonywania jakiegokolwiek prezentowanego w serwisie ćwiczenia fizycznego lub podjęcia jakiejkolwiek aktywności fizycznej, która została zaprezentowana w serwisie.

4. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż został poinformowany, że uprawianie sportu, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, wytężony wysiłek fizyczny, trening siłowy, trening wydolnościowy, trening wytrzymałościowy, uprawianie sportów ekstremalnych oraz wszelkie inne formy treningu i aktywności fizycznej mogą doprowadzić do kontuzji, poważnego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Użytkownik, będąc poinformowanym o powyższych zagrożeniach, świadomie i dobrowolnie decyduje o podjęciu aktywności fizycznej i oświadcza, że rtf.pl w żaden sposób nie przyczynił się do podjęcia treningu czy też związanego z nim ryzyka, a wszelkie decyzje o podjęciu aktywności fizycznej są decyzjami suwerennymi użytkownika.

V. Prywatność

1. Rtf.pl zapewnia prawo do wglądu i poprawiania danych personalnych o użytkowniku.

2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do usunięcia konta na rtf.pl.

3. W ramach świadczenia niektórych usług, w tym usług reklamowych i innych, rtf.pl zastrzega sobie prawo do dzielenia się z partnerami rtf.pl informacjami o użytkownikach w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług.

4. Rtf.pl korzysta z plików cookies. Partnerzy zamieszczający reklamy i inne usługi w ramach rtf.pl korzystają z plików cookies dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług.

VI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://rtf.pl/index.php/2015-05-24-06-51-50/regulamin.

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie.

3. Treść Regulaminu opatrzona jest datą jego sporządzenia i ostatniej zmiany. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłoszone na powyższej stronie internetowej.

Dokument utworzono 13.06.2015